ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА – www.growyourforest.bg

I. ПРЕАМБЮЛ

1. Този сайт www.growyourforest.bg и всяка информация, обект на интелектуална собственост, публикувана в него е собственост на „3 3 3 БИО“ ООД, ЕИК: 206300519, със седалище и адрес на управление в Република България, Област Видин, Община Димово, с. Арчар, п.к. 3770, ул. Вилна зона Рациария № кв.9.1, представлявано от управителя Иван Йорданов Хартарски, наричано по-долу „Дружеството“. „3 3 3 БИО“ ООД е иновативно търговско дружество, което прилага световни практики за създаване на бизнес възможности и изграждането им в успешни търговски модели, които съчетават възможности за доходоносна инвестиция с грижата за природата и реализацията на екологични инициативи.

2. Дружеството предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн инвестиране чрез интернет сайта си www.growyourforest.bg при условията на договор от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите и чл. 8 и сл. от Закона за електронна търговия.

3. Общите условия преставляват договор за паричен заем, въз основа на който потребителите на интернет сайта предоставят на Дружеството определена парична сума, с цел закупуване на посадъчен материал на растение от вида „Пауловния“, посаждането му на територия от 1000 кв.м., отглеждането му за период от 8 години, както и за добиването на дървен материал. Потребителите имат право на възнаградителна лихва за периода на действие на договора от разстояние. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите на горния интернет сайт.

4. Чрез посещение на сайта и предоставяне на съгласието си за сключване на договор от разстояние, Потребителят се ангажира със задълженията си по договора от разстояние и се съгласява да спазва следните правила и условия (“Общи условия”, “Условия”), включително и допълнителните условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително и без ограничение за потребителите, които разглеждат сайта през избрания от тях браузър.

5. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да продължите с присъствието си в нашия уебсайт или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, Потребителят се съгласяв с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с всички условия посочени тук или в прикачена хипервръзка, то може да не се осигури достъп до уебсайта или да не може да използва някои функционалности на сайта.

6. Всички нови функции или инструменти, които се добавят към този сайт също са предмет на Общите условия. Потребителят може да преглежда най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Дружеството си запазва правото да актуализира, променя или замества някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикува актуализации и/или промени в сайта. Задължение на Потребителят е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до сайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Въз основа на настоящите Общи условия и техническите функционалности на интернет сайта всеки потребител, съгласил се с общите условия и създал свой профил, предава в собственост на Дружеството парична сума в размер на 3333 /три хиляди триста тридесет и три/ ЕВРО или нейната равностойност в друга валута, изчислена към датата на плащането ѝ по фиксинга на Българска народна банка /https://www.bnb.bg/, която Дружеството се задължава да разходва за точно определена цел, а именно: закупуване на посадъчен материал на растение от вида „Пауловния“, посаждането му на площ от 1000 кв.м. в землища със съответния статут за целта на територията на Република България, отглеждането му за период от 8 години, изсичането и добиването на дървен материал. Дружеството се задължава да върне заемната сума и да плати възнаграждение на заемодателя под формата на месечна лихва и допълнителна лихва след продажба на добития дървен материал.

2. Потребителят се задължава да предаде на Дружеството заемната сума описана в т.1, Раздел II по-горе, чрез банков паричен превод в 3-дневен срок след потвърждаване на настоящите Общи условия и договор от разстояние чрез поставяне на отметка в обзначеното за това място, във формата за регистрация на профила на потребителя.

3. Дружеството се задължава да върне на потребителя заемната сума, описана в т.1, Раздел II по-горе, след изтичането на 8 /осем/ години считано от деня на предава на заемната сума от потребителя на Дружеството, ведно с месечна възнаградителна лихва и и допълнителна лихва в размер на 70% от продажната цена от реализираната от Дружеството продажба на добитата от него дървесина.

4. Дружеството се задължава да изпраща на потребителя месечна възнаградителна лихва в размер на 1% от заемната сума, описана в т.1, Раздел II по-горе. Начислената лихва се отазява в профила на потребителя под формата на точки. Всяка начислена точка се равнява на един български лев или неговата парична равностойност в друга валута, изчислена към датата на начисляването ѝ по фиксинга на Българска народна банка /https://www.bnb.bg/.

5. Дружеството се задължава да изплати на потребителя еднократно допълнителна лихва в размер на 70% от получената цена на добитата дървесина в срок до 14- календарни дни, след като Дружеството продаде на трето лице добитата дървесина от площта на 1000 кв.м. растителност от вида „Пауловния“. Допълнителната лихва се изплаща от Дружеството на потребителя след изтичане на осмата година и при условие, че Дружеството продаде на трето лице добитата дървесина.

6. Възнаградителната лихва в размер на 1% от заемната сума се изплаща от Дружеството по предоставена от потребителя банкова сметка в срок до 14-работни дни, след направена заявка посредством осигурените за това технически възможности в профила на потребителя на интернет сайта. Потребителят може да заявява изплащането на възнаградителната лихва ежемесечно или в избран от него период. Изплащане на възнаградителната лихва се отразява в профила на потребителя като се актуализира броя на точките отразяващи размера на начислената и изплатена възнаградителна лихва.

7. Дружеството се задължава в 7-дневен срок от момента на поискване от потребителя да му предостави писмен отчет за начислената и изплатена месечна лихва.

8. Потребителят се задължава да не прехвърля вземането си от Дружеството за главница, възнаградителна лихва и допълнителна лихва за целия период на договора.

9. Дружеството се задължава да не прекратява едностранно договора по време на неговото действие освен в случаите когато страните са постигнали взаимно съгласие да прекратят договора, както и в случай на настъпване на смърт на потребителия, производство по ликвидация или несъстоятелност на Дружеството или при наличието на непределимо събитие, съгласно разпоредбата на чл. 306 от Търговския закон действащ на територията на Република България.

10. Договорът между Дружеството и потребителя се прекратява с връщането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на потребителя.

11. Потребителят има право в срок до 14-работни дни след потвърждаване на съгласието си с настоящите Общи условия и договор от растояние да прекрати действието на договора от разстояние, в случай, че не е изплатил на Дружеството заемната сума посочена в Раздел II, т.1 по-горе. В случай, че Потребителят е заплатил сумата посочена в Раздел II, т.1 по-горе и поиска в гореописания срок прекратяване действието на договора от разстояние, платената сума ще му бъде върната, като Потребителят няма право да получи възнаградителна и допълнителна лихва, съгласно правилата на настоящите Общи условия. След изтичане на гореописания срок Потребителят не може да прекрати едностранно потъврденият и сключен с Дружеството дистанционнен договор.

12. В слуачай, че Дружеството не изплати в срок на потребителя възнаградителната лихва посочена в Раздел II, т.4 и т.6 по-горе, същото се задължава да изплати на потребителя неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума, но не повече на 5% от нея.

13. В слуачай, че Дружеството не изплати в срок на потребителя допълнителна лихва посочена в Раздел II, т.5 по-горе, същото се задължава да изплати на потребителя неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума, но не повече на 5% от нея.

14. В слуачай, че Дружеството не изплати в срок на потребителя заемната сума съгласно разпоредбата на т.4, Раздел II по-горе, същото се задължава да изплати на потребителя неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума, но не повече на 5% от нея.

15. В случай, че потребителят не изпълни в срок задължението си по т.2, Раздел II по-горе, същият дължи на Дружеството заплащането на неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума, но не повече на 5% от нея.

16. В случай, че потребителят не изпълни или наруши с действията си задълженията си описани в т.8 и т.11, Раздел II по-горе, същият дължи на Држеството заплащане на неустойка в размер на 50% от стойността на заемната сума описана в т.1, Раздел II по-горе.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

1. На интернет сайта www.growyourforest.bg дружеството е осигурило подходящи, ефективни и достъпни технически средства, за да може потребителят да направи заявление за сключване на договор и за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди да бъде сключен договор.

2. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато в електронна система на интернет сайта потребителят избере бутон “Включи се”, след което е необходимо да извърши регистрация и премине през “KYC” (познавай клиента си) процес, в който трябва да се идентифицира чрез предоставяне на определени лични данни.

3. Потребителят извършва регистрация и създава потребителски профил в интернет сайта като въведе следната информация: собствено име, фамилно име, имейл адрес, потребителско име, парола за достъп до сайта, поле за потвърждаване на парола, телефонен номер, държава. В полето “код за сигурност” потребителят въвежда код, който е автоматично генериран и се показва на екрана, след което потребителят следва да натисне бутон “Регистрирай”. За да завърши регистрацията и потвърди въведените данни е необходимо потребителят да маркира и полето “Съгласен съм с общите условия на GrowYourForest.com.

4. Договорът между потребителят и Дружеството се счита сключен на български или английски език в зависимост от това, коя езикова версия на сайта се използва от потребителя.

5. По всяко време, в случай, че потребителят установи грешки въведените от него данни той може да поправи тези грешки преди да е изпратил потвърждението си на общите условия до Дружеството. В случай, че потребителят установи грешки след изпращане на потвърждението си e необходимо да уведоми Дружеството на имейл адрес office@growyourforest.com или на телефон +359 988 891 997. Дружеството ще коригира грешката, в най-кратък срок.

6. Дистанционният договор се счита сключен, когато Дружеството получи потвърждението на потребителя на общите условия, както и след получаване на заемната сума описана в т.1 на Раздел II.

7. След като Потребителят се е оторизирал с правилно потребителско име и парола на growyourforest.bg, същият получава достъп до административния панел на сайта. Потребителят получава достъп до “работното табло” (dashboard) от където има възможност да управлява профила си и да получава инфорамация в реално време относно инвестицията си.

IV. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА САЙТА

1. Потребителят може да взаимодейства със сайта на www.growyourforest.bg от компютър или мобилно устройство – смартфон, таблет, както и да използва следните функционалности на сайта:- Да избере бутон “Начало” – води към началната страница на сайта;- Да избере бутон “Включи се” – води до възможните варианти за сключване на Договор като е е необходима регистрация и преминаване през “KYC” (познавай клиента си) процес, в който е необходимо потребителят да се идентифицицра;- Да избере бутон “За нас” – води към страница с описание на бизнеса, както и информация за основателите и служителите на GrowYourForest.com. Тази част от сайта е с информативен характер;- Да избере бутон “План” – води до възможност за изтегляне на PDF файл с повече информация относно компенсационния план на GrowYourForest.com. Има възможност файлът да бъде изтеглен или да бъде отказано изтеглянето му; – Да избере бутон “Контакти” – при клик на екрана излиза информация за контакт с GrowYourForest.com посредством имейл адрес и/или телефонен номер показан на екрана;- Да избере бутон “Блог” – при клик на екрана излиза информация с подредени по хронологичен ред материали и статии, подготвени от екипа на GrowYourForest.com с образователна и информативна цел. Няма възможност за интеракция от страна на потребителя;- Да избере бутон “Помощ”. При клик се визуализират предефинирани “Често Задавани Въпроси” и отговорите към тях. Целта на тази секция е потребителите да намират отговор на най-популярните въпроси. В случай, че няма отговор на търсения от тях върпос, имат възможност да се свържат по имейл/телефон с представител на GrowYourForest.com.- “Реферален линк” – съдържанието на полето е така наречения реферален линк, чрез който GrowYourForest.com определя поредността и произхода на всяка една покана за регистрация към сайта, като зад всяко потребителско име в административния панел на администратора на сайта на GrowYourForest.com се пази информацията за точните линкове и кой линк за кой потребител се отнася. Веднъж създадени от системата, рефералните линкове не могат да бъдат променени от потребител или администратор на сайта. При клик най-вдясно на ред “Реферален линк” потребителя копира съдържанието на линка и може да го изпрати по свое желание към други потребители. Трябва да се опише какъв бонус получава потребителя от реферали!

2. Сайтът съдържа препратки към социални мрежи: При клик върху иконките за социални медии – facebook и instagram, сайтът GrowYourForest.com насочва директно своите потребители към своя профил в съответната социална мрежа.

3. Потребителят може да се абонира за бюлетина на GrowYourForest.com като чрез клик върху бутона заяви, че желае да получава информативни съобщения на предоставия от него имейл адрес. Потребителят има възможност за заяви отказа от получаване на съобщение от GrowYourForest.com с бутон “Отпиши ме”.

V.СИГУРНОСТ НА САЙТА. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСАКЦИИ.

1. Плащанията през този сайт са защитени чрез сигурна криптирана връзка, чрез инсталиран сертификат за сигурност. На сайта е инсталиран SSL сертификат за по-добра сигурност на присъствие на Потребителя в него.

2. Дружеството полага непрекъснати усилия да осигури необходимата техническа защита на сайта.

3. Цялата информация на сайта се съхранява в сървъри на външен доставчик на хостинг услуга и се управлява съобразно избрания от дружеството хостинг пакет.

4. След регистрацията си в сайта и оторизирането му с потребителско име и парола чрез натискане на бутона „Вход“ за потребителят автоматично се генерира потфейл за извършената от него инвестиция под форма на заемна сума, съгласно Раздел II от настоящите Общи условия.

5. По всяко време Потребителят може да извършва справка за извършените трансакции чрез достъп до “Работно табло” в профила си и чрез следните функционалности:- „Баланс на портфейл“ – показва текущия баланс в портфейла му в GrowYourForest.com- „Общо депозирани“ – показва сумата от общия депозити в GrowYourForest.com- „Възвръщаемост“ – показва каква част от инвестираните средства до момента са въстановени за потребителя, влючително и под формата на лихва.- „Общо изтеглени“ – показва общата сума изтеглени средства от профила на Потребителя в GrowYourForest.com- „Общо инвестирани“ – показва общата сума инвестирани и не стоящи в “Общо депозирани” средства. – „Доход от реферали“ – показва общата сума придобита от регистрация на реферални потребители на сайта на GrowYourForest.com- „История на транзакции“ – това е чисто инфорамционен модул, поставен най-долу на сайта след като даден потребител се е регистрирал. Самата таблица на транзакциите представлява 6 колони подредени в следния ред: – дата (показва датата на транзакцията) – ID (идентификационен уникален номер на транзакцията)- Сума (на направената транзакция)- Портфейл (в кой от портфейлите на потребителя е отбелязана транзакцията)- Детайли (текстово поле с повече информация за самата транзакция) – Баланс (показва баланса да съответния портфейл СЛЕД извършената трансакция)

6. Всички парични трансакции, които се осъществяват чрез сайта се извършват чрез платежната система интегирана в уебсайта на адрес www.growyourforest.bg. Информацията се регистрира и съхранява в административния панел на GrowYourForest и не се споделя с трети лица/компании при никакви обстоятелства. Изплащането на парични средства от Дрежеството чрез сайта GrowYourForest.com се осъществява по банков път и отговаря на всички изисквания на закона от юридическа, данъчна и етична гледна точка.

VI. УСЛОВИЯ НА САЙТА

1. След като Потребителят се съгласи с настоящите Общи условия за ползванена сайта, декларира, че е навършили 18 години или е на възраст, на която в държавата чийто гражданин е позволено да използва този сайт. Потребителят не може да използва интернет сайта за незаконни или неоторизирани цели, нито при използването му да нарушава законодателството на Република България, включително, но не само, законите защитаващи авторското право на Дружеството. На потребителят е абсолютно забранено да изпраща червеи, вируси или кодове с разрушителен характер. Нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите от сайта, както и прекратяване на договора от разстояние по вина на потребителя.

2. Потребителят декларира, че с потвърждаване на съгласието си за приемане на настоящите Общи условия му е известно, че негови данни (без да се включва информация за кредитната карта) могат да бъдат прехвърлени некриптирано, което включва: а) предаване по различни мрежи; и б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

3. Информацията за кредитната карта, в случай, че потребителят използва такава, винаги е шифрована по време на изпращане на данните за нея.

4. Потребителят декларира, че с потвърждаване на съгласието си за приемане на настоящите Общи условия се задължава да не възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава или експлоатира която и да е част от функционалностите на интернет сайта, без изрично писмено разрешение от Дружество.

5. Дружеството си запазва правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, но няма задължение да информира потребителя предварително за актуализацията на информацията на интернет сайта. Потребителят декларира, че с потвърждаване на съгласието си за приемане на настоящите Общи условия се съгласява, че е негова отговорност да наблюдава промените в интернет сайта и да я използва като един от източниците му за информация.

6. Потребителят се съгласява и задължава да предостави точни и коректни данни при създаване на профила му в интернет сайта. Потребителят се съгласява и задължава да актуализира своевременно профила си, както и друга информация за контакт с него, включително имейл адрес и телефонен номер, така че да може Дружеството да изпълни задълженията си по сключения договор от разстояние и да може негов представител да се свърже с потребителя, ако е необходимо.

7. Часто от съдържанието, достъпно чрез интернет сайта, може да включва материали от трети страни. Линковете към трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани със дейността на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и не гарантира и няма да носи отговорност за материали, продукти, услуги, политики или уебсайтове на трети страни. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други трансакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Потребителят на своя отговорност следва да прегледа внимателно правилата и условията на третата страна и да се увери, че ги разбира, преди да направи каквато и да е трансакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трета страна трябва да бъдат насочени към третата страна.

8. В сучай, че потребителят изпрати конкретни изявления до Дружеството – коментари, писмени мнения, творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин, потребителят се съгласява, че Дружеството може по всяко време без ограничения да редактира, копира, публикува, разпространява, превежда и използва информацията, която потребителят е изпратил.

9. Дружеството може, но няма задължение да наблюдава, редактира или премахва съдържание публикувано в сайта от потребителя, което определя като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, неприлично, обидно, както и да ограничава нежелателни действия на потребителя, които нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или нарушават настоящите общи условия.10. Потребителят се задължава да не извършва действия и да не публикува в интернет сайт информация които да нарушават каквото и да е право на Дружеството или трета стана, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Потребителят се задължава, че няма да публикува коментари които съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на интернет сайта. Потребителят не може да използва фалшив имейл адрес, да се представя за някой друг освен за себе си или по друг начин да заблуждава както Дружеството така и трети страни за личността си. Потребителят носи цялата отговорност за публикуваната от него в интернет страницата информация и коментари.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ И ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Лична информация и данни на потребителя при взаимодействие с нашия интеренет сайт се регулира от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и нашите „Правила за защита на личните данни”.

2. Всяка взаимодействие на потребителя в сайта ни, представлява съгласие да предостави лични данни, за да може сътвотната фнкционалност на сайта да бъде изпълнена, както и да породи действие дистанционният договор между потребителя и Дружеството.

VIII. ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

1. В случай, че в съдържанието на интернет сайта са допуснати печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до правата и задълженията на потребителя или Дружеството, както и до функционалностите на интернет сайта, Дружеството, без предварително уведомление (включително след като потребителят е потвърдил общите условия) си запазва правото да коригира грешки, неточности или пропуски и да променя или актуализира информацията или да ограничава функционалности на сайта ако някоя от тях е неточна. 2. Потребителят има право да информира Дружеството, на посочените в настощите общи условия контакти, за допуснати грешки, неточности и пропуски в общите условия или в съдържанието на интернет сайта.

IX. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ И ЗАБРАНИ

1. В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, Потребитеят няма право да използва сайта или неговото съдържание: a) за незаконна цел; б) да агитира други лица да извършват или да участват в незаконни действия; в) да нарушава международни или национални разпоредби, правила, закони или наредби; г) да нарушава правото на интелектуална собственост на Дружеството или правата на интелектуална собственост на други лица; д) да обижда, наранява, оскърбява, клеветничи, сплашва или дискриминира на основание пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представя невярна или подвеждаща информация; ж) да качва или пренася вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, така че да засегне функционалността или работата на интернет сайта, или на други уебсайтове, към кото водят линкове публикувани на интернет сайта; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) да извършва спам, опит за измама, дейта скрапинг; й) за нецензурни или неморални цели; или (к) осъществява намеса или заобикаляне защитните елементи на интернет сайта. Дружеството си запазва правото да прекрати използването на част или всички функионалности на интернет сайта, в случай, че се установи, че потребител нарушава гореописаните забрани.

X. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. Потребителят се съгласява и задължава да обезщети Дружеството, както и неговити партньори, доставчици на стоки, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители и служители, в случай, че някои или всички претърпят вреди дължащи се или произтичащи от нарушение от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

XI. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА РАЗПОРЕДБА

1. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване е определена като незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба може да бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част от нея се счита за отделена от настоящите общи условия. Такава разпоредба не влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Общите условия са в сила и пораждат действие между Потребителя и Дружеството, освен ако и докато не бъде прекратен дистанционния договор между потребителя и Дружеството. Потребителят може да поиска да прекрати действието на дистанционния договор по взаимно съгласие с Дружеството, като уведоми Дружеството, че вече не иска да използва интернет сайта и поиска да прекрати действиеато на съгласно условията на Раздел II, т.9.

2. В случай, че потребителят не спазва някоя от клаузите или условията на настоящите общи условия, Дружеството има право да прекрати регистрацията на потребителя в сайта по всяко време без предупреждение.

3. Настоящите Общи условия и всички правила за работа, публикувани от Дружеството на интернет сайта, представляват пълното съгласие и разбирателство между потребителя и Дружеството и уреждат използването на интернет сайта и изпълнението на правата и задълженията на страните по договор от разстояние, заменяйки всички предишни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между потребителя и Дружеството, включително и всички предишни версии на Общите условия.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. Настоящите Общи условия и възникналите въз основа на договора от разстояние права и задължения между потребителя и Дружеството, се уреждат и се тълкуват в съответствие с приложимото право на Република България.

2. Потребителят се съгласява, че за всички приходи изплатени от Дружеството към него въз основа на дистанционния договор ще се прилага данъчното законодателство на Република Бългрия. Потребителят се задължава да декларира получените от него приходи и да заплаща съответните данъчни задължение съгласно данъчното законодателство на Република България и законодателството на държавата, в която Потребителят има постоянен адрес, живее или пребивава.

XIV. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

1. Потребителят има право да преглежда и да се осведомява за най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Дружеството си запазва правото по свое усмотрение да актуализира, променя или замества някоя част от настоящите общи условия за ползване, като публикува актуализации и промени в сайта. Продължаването на използването или достъпа до сайта след публикуването на всички промени в тези Общи условия представлява приемане на тези промени.

XV. КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия може да се изпращат на имейл адрес office@growyourforest.com или на телефон +359 988 891 997

XVI. ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

Държавните органи на територията на Република България, които контролират дейността на Дружеството са:Комисия за защита на потребителите – https://www.kzp.bg/, Електронна поща: info@kzp.bgКомисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/, Електронна поща: kzld@cpdp.bgКомисия за регулиране на съобщенията – https://crc.bg/, Електронна поща: info@crc.bg